joomla templates top joomla templates template joomla

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO

włącz . Opublikowano w Świecie powiatowe

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 ze. zmianami) w brzmieniu obowiązującym do dnia 09-09-2008r. w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 154, poz. 958) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 01-09-2009r.

GMINY LNIANO
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

zawiadamiam o wydaniu decyzji 615/2009 z dnia 24-09-2009r. o pozwoleniu na budowę  drogi gminnej nr 030407C Mukrz - Słępiska - Wętfie od km 0+825,60 do km 3+482,60 z planowaną lokalizacją na działkach nr 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 15, 40 w obrębie ewidencyjnym Ostrowite oraz działce nr 87 w obrębie ewidencyjnym Mukrz, gmina Lniano.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 173 w pokoju nr 19 i 20 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na w.w adres.

Zgodnie  z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z  2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


z up. Starosty
inż. Justyna Schmidt
Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa