joomla templates top joomla templates template joomla

Komunikat statystyczny

włącz . Opublikowano w Świecie powiatowe

Według danych statystycznych w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano:

    * na rynku pracy:
          o obniżenie się przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (w kraju nieznaczny spadek),
          o znaczny spadek zatrudnionych w sektorze publicznym oraz wzrost udziału zatrudnionych w sektorze prywatnym;
    * wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku; przeciętna płaca w województwie zwiększyła się w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku w obu sektorach, przy czym większą dynamikę odnotowano w sektorze prywatnym; średnia płaca w województwie była niższa od przeciętnej pensji w kraju;
    * w budownictwie mieszkaniowym:
          o spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku (największy w budownictwie spółdzielczym), wzrost odnotowano w grupie budownictwa indywidualnego,
          o spadek liczby mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia i których budowę rozpoczęto;
    * na rynku rolnym:
          o spadek cen produktów pochodzenia roślinnego na obu rynkach (z wyjątkiem ziemniaków w skupie i na targowiskach),
          o wzrost cen produktów pochodzenia zwierzęcego; wyjątek stanowiła cena mleka;
    * spadek produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku, tempo rocznej dynamiki w województwie było niższe niż w kraju; wydajność pracy w skali roku zmniejszyła się, przy wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto;
    * w skali roku spadek produkcji w przedsiębiorstwach budowlanych; spadek odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej;
    * spadek zarówno sprzedaży detalicznej jak i hurtowej.

W końcu czerwca 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano:

    * wzrost zarówno w skali roku, jak i spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy; spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w odniesieniu do poprzedniego miesiąca;
    * wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, przy czym spadek liczby podmiotów odnotowano w sektorze publicznym.

Według danych z końca I kwartału br. zwiększyła się w skali roku liczba ludności. W przeliczeniu na 1000 ludności liczba urodzeń ukształtowała się na wyższym poziomie niż przed rokiem, natomiast liczba zgonów zwiększyła się.
Całość komunikatu (PDF)