joomla templates top joomla templates template joomla

XXXV Sesja Rady Miejskiej

włącz . Opublikowano w Świecie wiadomości

Porządek obrad był następujący:

 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

   1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
   2. Informacja przewodniczącego o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym.
   3. Sprawozdanie Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
   4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady za miniony rok działalności.
   5. Informacja dotycząca otwarcia i zasad funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w naszej Gminie.
   6. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z innymi
      podmiotami, których działalność jest ukierunkowana na problemy uzależnienia od alkoholu.
   7. Podjęcie uchwał w sprawie:

                        a)    obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia  podatku rolnego na obszarze Gminy Świecie,

                        b)      ustalenia stawek podatku od środków transportowych,

                        c)      opłaty od posiadania psów,

                       d)      nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu,

                        e)      przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świecie z Organizacjami Pozarządowymi
oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2010 rok,

                         f)      zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Świecie a Gminą Tuchola w sprawie zapewnienia miejsc noclegowych dla osób bezdomnych.

   9. Interpelacje i zapytania radnych.
  10. Zakończenie.

Na początku Pani koordynator Klaudia Subkowska zachęcała uczestników sesji do nabycia kartek świątecznych, wykonanych przez podopiecznych świetlic "Gniazdo". Za zebrane w ten sposób pieniądze zostaną zakupione słodycze dla dzieci. Następnie Pani kierownik OPS Lidia Lemańska zaprezentowała pierwszy rok działalności Domu Dziennego Pobytu.

Klaudia Subkowska omówiła sposób działania w przypadku złożenia wniosku o leczenie oraz możliwość podjęcia terapii i sytuacje rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

W dalszej części sesji omawiano i podejmowano uchwały dotyczące podatków lokalnych.

Tylko w jednym przypadku nie było stu procentowej zgodności wśród radnych. Dyskusję wywołała stawka podatku rolnego, która jest obliczana na podstawie ceny skupu żyta. Zgodnie z przygotowanym projektem uchwały została ona zmniejszona z 34,10 zł do 33, 00 zł za q żyta, dzięki czemu rolnicy zapłacą niższy podatek rolny. Ostatecznie uchwała została podjęta większością głosów (17 radnych za, 2 sprzeciw,1 się wstrzymał).