joomla templates top joomla templates template joomla

Sesja Rady Miejskiej

um-swiecie.pl włącz . Opublikowano w Świecie wiadomości

alt

Zainteresowanych działaniami podejmowanymi w Gminie przedstawiamy orządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu, która odbędzie się w dniu 7 października 2010 r. o godz. 13ºº.
Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Informacja przewodniczącego o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym.

4.      Sprawozdanie Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

5.      Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji za miniony rok działalności.

6.      Informacja Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji dotycząca wykorzystania Hali Widowiskowo Sportowej i boiska Orlik.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmieniającą uchwałę Nr 275/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2010,

b)      udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,

c)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,

d)      utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Świeciu, Rady Powiatu Świeckiego i Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wyboru Burmistrza Świecia zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.,

e)      przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego
i Jesionową w Świeciu,

 f)     przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko, Gmina Świecie,

g)      przystąpienia do realizacji Projektu „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”,

h)      zatwierdzenia zmian oraz jednolitego tekstu Statutu Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu,

i)      zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Topolinek”,

j)      zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Czaple”,

k)     zatwierdzenia zmiany „Planu odnowy miejscowości Sulnówko”.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Zakończenie sesji.