joomla templates top joomla templates template joomla

Nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych

włącz . Opublikowano w Świecie wiadomości

alt

Urząd Miejski w Świeciu w związku z Powszechnym Spisem Rolnym 2010

ogłasza nabór kandydatów na

Rachmistrzów Spisowych

    

      I.            WYMAGANIA

    

1.     NIEZBĘDNE:

 

1.         ukończone 18 lat, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

2.         co najmniej średnie wykształcenie (preferowani studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych),

3.         znajomość obsługi komputera i GPS.

 

2.     PREFEROWANE:

 

1.         komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

2.         podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,

3.         rzetelność i umiejętność organizacji własnej pracy.

 

3.     KRYTERIA OCENY:

 

1.         przygotowanie merytoryczne,

2.         treść i poprawność wypowiedzi,

3.         komunikatywność.

 

   II.             HARMONOGRAM ZADAŃ

 

            Spośród wskazanych przez Gminę Świecie kandydatów na rachmistrzów spisowych Wojewódzki Urząd Statystyczny po przeprowadzeniu szkolenia wybierze osoby, z którymi podpisze umowę zlecenia. Kandydaci na rachmistrzów spisowych muszą być dyspozycyjni w szczególności w dniach:

A.    Lipiec 2010 – 2 do 4 dni szkolenia dla kandydatów na rachmistrzów  według harmonogramu Wojewódzkiego Biura Spisowego, 

B.     9-23 sierpnia 2010 (obchód przedspisowy, weryfikacja  informacji z wykazów i map cyfrowych)

C.    6-7 września 2010 (odprawa przedspisowa)

D.    8 września – 31 października 2010 (spis rolny, każdy z rachmistrzów otrzyma pulę gospodarstw rolnych do spisania, zebrane informacje rachmistrzowie będą wprowadzali bezpośrednio na otrzymane urządzenia hand-held i przesyłali do Urzędów Statystycznych).

 

 

WAŻNE!

 

Nabór organizowany przez Gminę Świecie jest pierwszym etapem kwalifikacji. Osoby zakwalifikowane przez Gminę Świecie muszą zdać egzamin kończący szkolenie i zostać wytypowane przez Urząd Statystyczny do przeprowadzenia spisu.

 

 

III.            TERMIN SKŁADANIA OFERT:   09 .06. 2010 do godz. 1500

IV.            WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.      Podanie,

2.      życiorys (CV),

3.      dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie),

4.      kserokopia dowodu osobistego,

5.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) – do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Świeciu lub dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter UM) >> pobierz

 

 

   V.            MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Świecie

(Biuro Obsługi Mieszkańców, w godz. pracy Urzędu Miejskiego)

 

Wymagane dokumenty aplikacje należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na rachmistrza spisowego”

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi telefonicznie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)


Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm