joomla templates top joomla templates template joomla

Konferencja „Chronić chronione” ...

powiat.swiecki.lo.pl włącz . Opublikowano w Świecie powiatowe

Marszałek Piotr Całbecki był honorowym patronem ogólnopolskiej konferencji na temat ochrony ładu przestrzennego w kontekście prezydenckiego projektu ustawy krajobrazowej, która odbyła się 12 sierpnia w Toruniu. Wydarzenie zorganizowały wspólnie samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski, wśród prelegentów byli minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński i wiceminister środowiska Piotr Otawski. 

Podpisany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu trafił do Sejmu w czerwcu 2013. Nie wyszedł dotąd poza pierwsze czytanie. – Konieczność przyjęcia takich regulacji wynika nie tylko z obowiązku ochrony jakości życia, którą znacząco obniża chaos przestrzenny, ale też z prawa europejskiego. Można powiedzieć, że negatywnie odstajemy w tym aspekcie od innych krajów Europy.

Tymczasem projekt dobrego prawa wciąż leży w sejmowej zamrażarce – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. O tym, że regulacje dotyczące zarządzania ładem przestrzennym są Polsce pilnie potrzebne dyskutowali 12 sierpnia w Toruniu wysocy rangą przedstawiciele administracji, naukowcy i eksperci na co dzień zarządzający parkami krajobrazowymi w całym kraju. Otwierający debatę minister Olgierd Dziekoński, reprezentujący stanowisko głowy państwa w trakcie sejmowych prac nad ustawą krajobrazową, mówił o proponowanych w niej rozwiązaniach, a wiceminister środowiska i główny konserwator przyrody Piotr Otawski o obowiązkach jakie nakłada na nasz kraj Europejska Konwencja Krajobrazowa.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli Tomasz Emiljan zreferował najważniejsze kwestie z opublikowanego niedawno raportu NIK, w którym wskazano liczne patologie w procesie wyznaczania lokalizacji masztów elektrowni wiatrowych, będących nie tylko dominantami krajobrazowymi, ale mających też wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz stan upraw. Mariusz Leszczyński z marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego omówił nasze doświadczenia w sferze ochrony krajobrazu. Wśród prelegentów byli też dyrektorzy parków krajobrazowych: Jerzy Zawartka (Zespół Małopolskich PK), Marek Broda (Zespół Śląskich PK i przewodniczący Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski) oraz Marian Tomoń (Brodnicki PK). - Świadomość i przychylność społeczna wobec zagadnień ochrony krajobrazu wreszcie zaczyna wychodzić na światło dzienne.

O tym się mówi, ludzie zaczynają dostrzegać walory krajobrazowe oraz traktować przestrzeń publiczną – tak jak powietrze i wodę - jako dobro wspólne i element naturalnego środowiska, w którym żyjemy i które na nas bezpośrednio oddziałuje – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Piotr Całbecki. - Najgorszą rzeczą dla każdego państwa jest sytuacja, gdy wszyscy są przekonani, że coś nie powinno mieć miejsca, a brakuje instrumentów prawnych, żeby to powszechne przekonanie zrealizować.

Dlatego też mamy nadzieję, że projekt ustawy zostanie przyjęty przez parlament, a dzisiejsze spotkanie, za które chciałem podziękować panu marszałkowski Piotrowi Całbeckiemu, będzie ważnym kamieniem węgielnym dla upowszechnienia tej świadomości. Chrońmy krajobraz, ponieważ jest to nasze niezbywalne dziedzictwo – powiedział minister Olgierd Dziekoński. - Konwencja Krajobrazowa zobowiązuje nas do identyfikacji i oceny krajobrazu oraz podjęcia środków, które zapewnią nam ochronę tych zdefiniowanych wartości.

Konwencja pozostawia państwom wybór tych środków. To my musimy się zastanowić jakie instrumenty w naszych warunkach społeczno-gospodarczych potrzebne są do ochrony krajobrazu. Dyskusja wywołana prezydenckim projektem ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu jest propozycją wskazania takich instrumentów – zaznaczył wiceminister środowiska Piotr Otawski. - Wydawanie decyzji, głównie lokalizacyjnych, dla dominant takich jak elektrownie wiatrowe i wysokie maszty, jest ustalane bardzo często w wyniku wydawania decyzji o warunkach zabudowy tam, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wiążą się z tym bardzo często konflikty społeczne i nieporozumienia. Czasem nawet możemy mówić o występowaniu mechanizmów korupcjogennych. Dodatkowymi ustaleniami naszych kontroli było to, że elektrownie wiatrowe nie są objęte ani nadzorem technicznym jako cały obiekt, ani nadzorem budowlanym – powiedział dyrektor Departamentu Infrastruktury NIK Tomasz Emiljan. Program konferencji „Chronić chronione” tutaj.

Prezentacje przedstawione podczas konferencji: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – „Ochrona krajobrazu na obszarach chronionych w kontekście ustawy krajobrazowej” Piotr Otawski, Wiceminister Środowiska, Główny Konserwator Przyrody – „Ochrona krajobrazu w kontekście Europejskiej Konwencji Krajobrazowej” Tomasz Emiljan, Dyrektor Departamentu Infrastruktury NIK, „Informacja o wynikach kontroli: lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych”

dr hab. Adam Habuda prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk „Wzmacnianie roli marszałka – organu ochrony przyrody w procesie ochrony krajobrazu i przyrody” dr Karolina Karpus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika – „Państwowe i samorządowe organy ochrony przyrody – kompetencje, relacje, zasady współpracy, skuteczność działań” Mariusz Leszczyński, Kujawsko–Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku – „Doświadczenia województwa kujawsko–pomorskiego w problematyce ochrony krajobrazu” Marek Broda, Dyrektor Zespołu Śląskich Parków Krajobrazowych i Przewodniczący Prezydium Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski

– „Praktyczna ochrona krajobrazu i przyrody w parkach krajobrazowych w Polsce – propozycje niezbędnych rozwiązań prawnych” Marian Tomoń, Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego – „Plany Ochrony Parków Krajobrazowych i ich rola w ochronie krajobrazu i przyrody” Czytaj też: Sejm pracuje nad ustawą krajobrazową NIK potwierdza nasze stanowisko w sprawie wiatraków